Om oss

Om oss
2007 bildades Samordningsförbundet Norra Skaraborg, det geografiska området Mariestad- Töreboda och Gullspångs kommun.  Förbundet leds av en styrelse bestående av politiker och tjänstemän. Samordningsförbundet styr självständigt över sin budget som fördelas dit behoven finns. Förbundschefen är direkt underställd styrelsen och verkställer styrelsens beslut.    
I beredningsgruppen ingår personer med kompetens från och kunskap om de ingående myndigheterna. 

Vår vision: Vi skapar möjligheter!
Intention: Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor
Vår värdegrund: att sätta individen i fokus och vara ytänkande, engagerade, och tillåtande!

Vi är nytäkande genom att vi är lösningsorienterade, vågar ta nya vägar, samverkar över gränserna, tar tillvara andras kunskap och erfarenhet och är omvärdsbevakande
Vi är engagerade genom att vi är härvarande, vill vara med och påverka, är väl förberedda, är aktivaoch ansvarstagande
Vi är tillåtande genom att vi visar att det är ok att misslyckas, är öppen för nya idéer, är aktiva och lyssnande och respekterar olikheter.


 

Övergripande mål

Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att:

  • ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att förkorta behandlings- och rehabiliteringsprocesserna, sträva mot gemensamma handlingsplaner,
  • arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete.
  • det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras tillbaka till arbetslivet.


 

Verksamhetsmål

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall:
 

  • samverkan skall utvecklas mellan samverkansparterna
  • ökad kompetens i samverkansfrågor, hos alla samverkande myndigheter
  • självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska hos de deltagare som blir erbjudna samordnade insatser

Individen i centrum

Ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering :

  • ett individuellt processtöd där flera av samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet
  • att individens upplevelse av förbättrad hälsa öka
  •  att individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80%